Login Form

Số Người Truy cập

04278782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
877
841
9528
2625588
35609
24779
4278782

2024-05-30 22:40

Văn Bản - Chế Tài Võ Thuật

Chế độ dinh dưỡng đặc thù của VĐV, HLV thể thao...

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số: 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL                                                          Độc lập tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                     -----------------------------

                                                                                                               Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011     

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

_______________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Read More

Read more: Chế độ dinh dưỡng đặc thù của VĐV, HLV thể thao...

Đẳng cấp Vận Động Viên trong thể thao

        UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Số: 15/2005/QĐ-UBTDTT                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                        ----------------------------------

                                                                                               Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Về việc ban hành "Quy định khung về phong

đẳng cấp vận động viên các môn thể thao"

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục Thể thao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ TTTT Cao I, Vụ trưởng Vụ TTTT Cao II,

Read more: Đẳng cấp Vận Động Viên  trong thể thao

Quy Chế Hoạt Động Trong Hệ Thống VTCT.VN

Liên Đoàn Võ Thuật Cổ  Truyền Việt Nam

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN
  Chương I
TRANG PHỤC, ĐAI, ĐẲNG CẤP, ĐIỀU KIỆN THI CHUYỂN CẤP, PHONG CẤP

Điều 4. Đai và mầu đai

1. Đai bằng loại vải mềm có bề rộng từ 6 đến 8 cm, có thêu chữ “VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM”.

2. Mầu đai của Võ thuật cổ truyền Việt Nam được chia 5 mầu theo đẳng cấp và xếp thứ tự từ thấp đến cao như sau:

a) Đai đen.

b) Đai xanh (lá cây).

Read More

Read more: Quy Chế Hoạt Động Trong Hệ Thống VTCT.VN

Luật Thi Đấu Võ Thuật Cổ Truyền VN.

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

 

LUẬT THI ĐẤU

VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 534 /QĐ-TCTDTT ngày 17/5/2011của TCTTCTDTT)
PHẦN I: LUẬT THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG
Chương I
VÕ ĐÀI – TRANG THIẾT BỊ THI ĐẤU

Điều 1: Võ đài

1.1 Võ đài

1.1.1. Kích thước

Võ đài hình vuông, mỗi cạnh tối thiểu là 4,90m (16feet) và tối đa là 6,10m (20feet), tính từ phía trong các dây đài. Mặt sàn đài cao cách mặt đất tối thiểu là 0,91m (3feet) và tối đa là 1.22m (4feet);

Read More

Read more: Luật Thi Đấu Võ Thuật Cổ Truyền VN.

Hình Ảnh Mới Nhất

 • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0195.JPG
 • IMG_0213.JPG
 • IMG_0417.JPG
 • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
 • Thy--Vng.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
 • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
 • Vng-2.JPG